<% 'Dim Action,Id Action = Trim(Request.QueryString("Action")) ID = Trim(Request.QueryString("ID")) Action = Replace(Action," ","") ID = Replace(ID," ","") Sql = "Select Picture,Hits From "&Action&" Where id="&ID Rs.Open Sql,Conn,1,2 Rs("Hits") = Rs("Hits") + 1 Rs.Update Rs.Close CloseConn() %> 针织学习题 德信和实业有限公司
 
资料名称 针织学习题
更新时间 2008-7-11 12:49:52
下载地址 点击下载
资料说明 1.什么叫针织?按照编织方法,针织可分为几大类?2.何为纬编?纬编针织物的主要用途有哪些?3,针织物的基本结构单元是什么?它由哪几部分组成(作图说明)?针织用纱...